HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU BAŞVURU İLKELERİ

 

 1. Bilimsel araştırma, test ve eğitim-öğretim amaçlı deney hayvanı kullanmak isteyen, araştırma desteği için herhangi bir kurum veya kuruluşa (TÜBITAK, TÜBAP vb.) başvuracak olan araştırıcıların Trakya Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan (TÜHADYEK)  izin almaları gereklidir.
 2. Başvurular TÜHADYEK yönergesinin  4.maddesinin g fıkrası gereğince bizzat proje yürütücüsü tarafından yapılacaktır. Başvurulan proje ile Etik kurul  arasındaki iletişim sadece yürütücüler ile sağlanacak çalışmadaki diğer araştırıcılar ile temas  kurulmayacaktır.
 3. Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemine 2016 yılı başından itibaren geçmiştir. Bu nedenle TÜHADYEK'e başvuru yapacak proje yürütücüleri dilekçelerini e-imzalı olarak, e-imzası olamayanlar ise ıslak imzalı başvuru dilekçelerini yazının ekine  koymak şartı ile dalı başkanlıkları üzeriden  e-imzalı olarak göndereceklerdir. Etik kurul başvuru dosyalarını Trakya Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekreterliği'ne veya Etik Kurul Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.
 4. Uygun formlar tek nüsha halinde doldurulmalı ve 1 cd kopyası ile birlikte, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığına hitaben üst yazı ekinde Trakya Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu sekreterliğine ulaştırılmalıdır.
 5. TÜBITAK, TÜBAP vb. kuruluşlara yapılacak başvurular için etik kurul onayı almak isteyen araştırıcılar, ilgili kurumların başvuru tarihinden en geç bir ay öncesine kadar etik kurula başvurmaları gerekmektedir. İlgili kurumların başvuru tarihini takip etmek Proje yürütücülerin sorumluluğu olup Etik kurulun görev ve sorumluluğunda değildir. Aksi takdirde doğacak gecikmelerden etik kurul sorumlu değildir.
 6. Etik kurul kararları, başvuru sahibine başvurunun yapıldığı tarihten itibaren kırk iş günü içinde yazılı olarak bildirilir. Bu süre proje değerlendirmesini de kapsar. Projenin karmaşıklığı veya birden çok bilim dalını ilgilendirdiği hallerde, TÜHADYEK sözü edilen süreyi bir defaya mahsus olmak üzere onbeş iş gününü geçmeyecek şekilde uzatabilir. Kararların aslı, proje yürütücüsü tarafından şahsen, etik kurul sekreterliğinden imza karşılığında alınır. Hiçbir etik kurul onay belgesi yürütücülere gönderilmez ve projedeki yürütücüler dışında kimseye verilmez.

 HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER 

 1. Projenin yürütücüsü tarafından TÜHADYE’e yazılan dilekçe,
 2. Başvuru nedenine göre doldurulan ilgili başvuru formu (Araştırma amacıyla canlı memeli kullanım formu, Eğitim amaçlı kullanım formu, Test amaçlı kullanım formu, Değişiklik bildirim formu v.b.),
 3. Taahhütname,
 4. Araştırma ile ilgili üç adet literatür,
 5. Deney sırasında deney hayvanı ile çalışacak kişilerin deney hayvanı kullanım sertifikalarının bir örneği,
 6. Başvuruda bulunması gereken tüm belgeleri (başvuru formu ve ekler) içeren CD veya DVD.

 Not: Başvuru nedeni eğitim test amaçlı veya değişiklik bildirimi ise dosyada bunlarla ilgili kullanım formları bulunmalıdır.

 

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 

 1. Proje yürütücüsü tarafından yapılmayan başvurular kabul edilmez.
 2. Başvuru dosyasında istenilen belgelerde eksik olduğu takdirde başvuru kabul edilmez.
 3. Başvuru formunda tüm bölümler eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Başvuru formlarındaki bu eksiklikler sıkıntı doğurmaktadır. Formlarda sorulan soruları anlayarak atlamadan tek tek yanıtlamanız başvurunuzun değerlendirilmesinde süreci uzatmamış olacaktır.
 4. Hem başvuru formları hem de taahhütname ıslak imzalı olmalıdır. Fotokopi ile çoğaltılan formlar kabul edilmeyecektir.
 5. Etik kurulda sivil üyelerin bulunduğunu unutulmamalıdır. Bu nedenle formların uzman olmayan kişilerce de okunacağını göz önüne alınarak herkesin anlayabileceği bir şekilde yazılması gerekmektedir.
 6. Araştırmada deney hayvanı üzerinde kullanılacak ilaç, radyasyon vb. maddelerin dozu, uygulanacak cerrahi uygulamalar, deney modellerini içeren referansların dosyaya konulması gerekmektedir.
 7. Her gruptaki hayvan sayısının istatistiksel bir yönteme dayandırılması (Power analizi), yapılamıyorsa gerekçesinin belirtilmesi ve literatür ile desteklenmesi gerekmektedir.
 8. Deney sırasında deney hayvanı ile çalışacak kişilerin tümünün deney hayvanı kullanım sertifikalarının bir örneği dosyaya eklenmelidir. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.
 9. Değişiklik yapılması istenilen çalışmalarda, istenen değişikliklerin değişiklik bildirim formu doldurularak yapılacak, ekine değişikliklerin yapıldığı başvuru formu mutlaka konulacaktır.
Bu içerik 14.11.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2457 kez okundu.